Komisjonimüügi tingimused

Kulla ostu ja komisjoni põhitingimused

KOMISJONIMÜÜGI LEPING

Lepingu põhitingimused kehtivad alates 01.01.2020

 • 1. Käesoleva Lepinguga annab KOMITENT KOMISJONÄRILE komisjonimüügiks järgmise Kauba xxx (kauba loetelu)
 • 2. KOMITENT kinnitab asja komisjonimüüki andmisega ühtlasi, et Kaup vastab oma vanuselt ja kasutuselt tavalisele kvaliteedile ning teda on võimalik vastavalt sihtotstarbele kasutada.
 • 3. Kauba omandiõigus kuulub komisjonimüügi teostamiseni KOMITENDILE. KOMITENT vastutab täielikult Kauba omaduste, kvaliteedi ning muude andmete tegelikkusele vastavuse eest isikule, kellele Kaup müüakse.
 • 4. KOMISJONÄR vajadusel teavitab kolmandaid isikuid KOMITENDI isikuandmetest, kui Kaubaga seoses on vaidluseid või pretensioone. Sellisel juhul vastutab KOMITENT vahetult asja ostnud kolmanda isiku ees. KOMISJONÄR Kauba kvaliteedi või omaduste eest kolmandate isikute ees ei vastuta.
 • 5. Kui KOMITENT hoiab kõrvale käesolevas lepingus sätestatud vastutusest, on KOMISJONÄRIL õigus kolmandate isikutega tekkinud vaidlused lahendada ise omal äranägemisel ning KOMITENDIL on seejärel kohustus hüvitada KOMISJONÄRILE kõik vaidluse lahendamisega tekkinud kulud.
 • 6. KOMISJONÄRIL on õigus komisjonitasule, mis lepitakse kokku koos KOMITENDIGA kauba müüki võtmise ja lepingu sõlmimise hetkel.
 • 7. KOMISJONÄR on kohustatud kindlustama Kauba säilimise müügiperioodi ajal.
 • 8. KOMITENDIL on õigus igal ajal Kauba KOMISJONÄRILT tagasi võtta tasudes ennetähtaegse lepingu lõpetamise tasu 5 Eur
 • 9. Kui Kaupa ei ole võimalik müüa määratud hinnaga kuni kolme kuu jooksul, on KOMISJONÄRIL õigus alandada hinda kuni 20%. Kui ka peale seda kolme kuu jooksul ei osteta Kaupa ära, peab KOMITENT Kauba tagasi võtma.
 • 10. Kauba tagasivõtmise võimaldamisest teatab KOMISJONÄR KOMITENDILE e-kirjaga e-postiaadressil/ sõnumiga mobiili numbrile xxx xxx xx. Ülaltoodud viisil teatamine loetakse KOMISJONÄRI poolt teavitamiskohustuse kohaseks täitmiseks. Kui teatamisest 14 päeva jooksul KOMITENT asjale järgi ei tule, loetakse, et KOMITENT on otsustanud Kaubast loobuda. Seejärel võib KOMISJONÄR Kauba edasise saatuse üle otsustada omal äranägemisel.
 • 11. kõik vaidlused lahendatakse läbirääkimise teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.